Privacy statement

Privacy Statement
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Stichting Muziek Ook Voor Jou (hierna MOVJ genoemd). Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Als je een dienst van ons afneemt, een zakelijke relatie met ons hebt, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media uitingen, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw gegevens willen we transparant zijn, vandaar dit Privacy Statement.
MOVJ gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Onder verwerken wordt onder andere verstaan: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.

Identiteit van de onderneming
Wanneer er in dit statement gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan MOVJ, de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt MOVJ persoonsgegevens?
MOVJ verwerkt (persoons)gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Externe leerkrachten en docenten
 • Vrijwilligers
 • Leveranciers
 • Zakelijke partners
 • Bezoekers van de website

Welke persoonsgegevens verwerkt MOVJ?
MOVJ verwerkt voor diverse doeleinden, verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Zakelijke gegevens (KvK-nummer, btw-nummer)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons)
 • Beeld- en geluidsmateriaal
 • Surf- en klikgedrag

Voor welke doeleinden verwerkt MOVJ jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruikt MOVJ voor informatie aan derden, voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten en voor het uitvoeren van de (eventuele) overeenkomst. De belangrijkste processen en bijbehorende doelen waarvoor MOVJ persoonsgegevens verwerkt zijn:

Informatieverstrekking
Informatieverstrekking aan personen, die op zoek zijn naar een muziekdocent voor iemand met een beperking.

Algemeen
Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers, klachtenprocedures, financiële administratie, archivering en uitvoering van een overeenkomst.

Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)
MOVJ laat af en toe reportages maken van lessen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van MOVJ.
Via een vrijwaringsverklaring vragen wij je akkoord te geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het is te alle tijden mogelijk om de eerder getekende vrijwaringsverklaring in te trekken. Je kunt dit kenbaar maken per mail (info@muziekookvoorjou.nl).
Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die MOVJ organiseert of waar MOVJ opnames maakt, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidopnames die worden gemaakt.

Kinderen
Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. MOVJ verwerkt enkel persoonsgegevens van kinderen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst of beeldmateriaal voor publiciteitsdoeleinden (met toestemming). MOVJ gaat geen overeenkomsten aan met minderjarigen.

Geven en intrekken van toestemming
Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn jouw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Denk hierbij aan het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan. In bepaalde gevallen vragen wij om toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, deelname aan klanttevredenheidsonderzoek of het maken van beeldmateriaal). We lichten toe voor welke doeleinden we je gegevens gebruiken. Je kunt de gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
MOVJ bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn.
Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan MOVJ via info@muziekookvoorjou.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, dit is alleen mogelijk voor zover MOVJ nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen (zoals de wettelijke bewaartermijnen) en de overeenkomst nog kan uitvoeren die wij met jou zijn aangegaan.
Zijn er wijzigingen in jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat je een nieuw telefoonnummer hebt) dan kun je dit, net als voorheen, aangeven via info@muziekookvoorjou.nl
Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw gegevens
MOVJ gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. MOVJ neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past MOVJ beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.

Webanalyse
MOVJ meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. MOVJ gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Google Analytics
MOVJ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MOVJ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan MOVJ te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MOVJ heeft hier geen invloed op.
MOVJ heeft Google geen toestemming gegeven om via MOVJ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevensdeling met derden
In opdracht van MOVJ kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. MOVJ maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.
We gaan vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkingovereenkomsten aan met partners om te garanderen dat ze voldoen aan de hoogste vertrouwelijkheidniveaus en aanbevolen procedures op het gebied van privacy- en beveiligingsnormen. We evalueren deze procedures en normen regelmatig.
Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht. MOVJ kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer MOVJ daartoe een wettelijke verplichting heeft.
MOVJ verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De categorieën van derden waarmee MOVJ gegevens deelt zijn:

 • Docenten (ZZP’ers)
 • Overheidsinstanties, zoals Gemeente Den Haag, Belastingdienst
 • Samenwerkingspartners
 • Software leveranciers

Privacybeleid van derden
Op de website van MOVJ zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot MOVJ behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom, je altijd op de hoogte te laten stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen en contact
Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@muziekookvoorjou.nl. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2022. Op onze website muziekookvoorjou.nl/privacy-statement vind je altijd de meest actuele versie.